Op de programma’s en bijbehorende behandeling van TPPR Health & Performance zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kan je hier (Algemene voorwaarden TPPR ) ook als pdf-bestand downloaden en printen. Je hebt hiervoor Acrobat Reader nodig. Dit programma kun je downloaden op de website van Adobe.

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op.


Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

TPPR: De gewichtsconsulent / (Sport) Voedingsadviseur, in bezit van door de Beroepsgroep Gewichtsconsulenten Nederland geaccrediteerd diploma voor Gewichtsconsulent met specialisatie sportvoeding, aangevuld met een CPION-geacrediteerde opleiding Medische Basiskennis, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder de handelsnaam: TPPR Health & Performance V.O.F. dan wel haar wettelijk vertegenwoordiger, gevestigd te xxx onder dossiernummer:

Cliënt: degene aan wie door TPPR advies en begeleiding verleend wordt dan wel de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt.

Verwijzer: Arts of medisch specialist door wie de cliënt naar TPPR Health & Performance V.O.F. is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

TPPR geeft advies aan de cliënt op de onderling afgesproken locatie. Van elke wijziging van locatie wordt de cliënt onmiddellijk op de hoogte gesteld. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals deze vermeld staat bij de betreffende programma’s. De cliënt is zelf verantwoordelijk kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.  Indien TPPR niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TPPR in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Basis voor behandeling

TPPR kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op een formele verwijzing door een verwijzer behandelen. In het laatste geval houdt TPPR de verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling. TPPR behoudt zich het recht de cliënt te verwijzen indien TPPR dit nodig acht. De cliënt regelt zelf de afspraken bij deze verwijzer. Indien TPPR tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 4: Annulering

Indien de cliënt (tussentijds) een programma geheel of gedeeltelijk annuleert berekent TPPR de gemaakte kosten. Deze kosten zijn: €40,00 administratiekosten vermeerdert met de gemaakte uren van het programma. Hiervoor berekent TPPR het uurtarief van €90,00. Zijn de gemaakte kosten hoger dan het gekozen tariefplan, dan brengen wij dit restant niet in rekening. Cliënt betaalt dan de prijs voor het gekozen tariefplan. Zijn de gemaakte kosten lager als het gekozen tariefplan, dan worden de gemaakte kosten in rekening gebracht op het tariefplan en dan krijg cliënt een eindafrekening.

Artikel 5: Verhindering

Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Inzake afspraken op een maandag of een werkdag volgend op één of meerdere feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00u op de laatst voorafgaande werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00u op de voorafgaande vrijdag. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is TPPR gerechtigd om het consult in mindering te brengen op het programma.

Artikel 6: Tarieven

Cliënt is aan TPPR een honorarium verschuldigd, dat wordt vermeld op de website bij de tariefplannen. Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is TPPR gerechtigd daarboven een honorarium (al dan niet per gewerkte tijdseenheid) in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan.

De door TPPR vermelde tarieven zijn inclusief btw en andere wettelijke heffingen indien en voor zover deze berekend zouden moeten worden. Eventuele extra kosten worden te allen tijde aan de cliënt medegedeeld. De tarieven worden jaarlijks op 1 januari herzien; TPPR is voorts gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, tenzij cliënt en de TPPR hierover expliciet andere afspraken hebben gemaakt.

Het honorarium van TPPR is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden, tenzij voorafgaand aan de uitvoering daarvan uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7: Betaling

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan TPPR te geschieden na afloop van het betreffende consult per PIN-betaling. Bij tariefplan 2 en 3 kan gekozen worden voor betaling per factuur en in termijnen.

Bij een 2 sterren en 3 sterren tariefplan zijn er twee mogelijkheden voor het voldoen van de factuur.  Je kan ervoor kiezen om het bedrag in één keer te voldoen, maar je mag deze ook in 3 termijnen voldoen gedurende het programma.

Termijnbedragen 2 sterren:

1e termijn: € 200
2e termijn: € 125
3e termijn: € 100

Termijnbedragen 3 sterren:

1e termijn: € 425
2e termijn: € 225
3e termijn: € 225

Termijn van het voldoen van de factuur bedraagt 14 dagen. Indien de cliënt niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, krijgt de cliënt een herinnering met alsnog de mogelijkheid om binnen 8 dagen de factuur te voldoen. Bij uitblijven van de betaling na deze herinnering wordt bij de aanmaning €8.50 aan kosten berekend. Vanaf dat moment is cliënt rechtswege in verzuim en is – zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist – over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van TPPR.

Voor de betaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt  te eniger tijd aan TPPR verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van TPPR bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op TPPR  uit welke hoofde dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten.

De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten.

Artikel 8: Zorgverzekeraar.

In veel gevallen kan de cliënt de factuur direct declareren bij de zorgverzekeraar. Raadplaag de polisvoorwaarden voor de voorwaarden van de zorgverzekeraar.

In alle gevallen blijft cliënt verantwoordelijk voor de volledige betaling van de factuur.

Artikel 9: Gegevens en informatie

TPPR is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door TPPR verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door TPPR gewenst, heeft verstrekt aan TPPR. Eventuele kosten, veroorzaakt doordat cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de cliënt. TPPR heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat cliënt aan deze verplichting heeft voldaan.

Cliënt is gehouden TPPR onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan gewichtsconsulent verstrekte gegevens en informatie.

Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf niet aan derden verstrekt.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

TPPR behoudt ten alle tijden alle rechten op de door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog aanpassingen in aangebracht zijn, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De cliënt is niet gerechtigd bovengenoemde zaken zonder schriftelijke toestemming van TPPR, anders dan voor de eigen begeleiding, te gebruiken. Indien dit wel gebeurt wordt hier een nader te bepalen boetebedrag in rekening gebracht aan de cliënt door TPPR.

Artikel 11: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

TPPR heeft het recht de overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Het advies van TPPR is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te kunnen garanderen. Elke aansprakelijkheid van TPPR ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door TPPR verstrekte adviezen is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van TPPR.

Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is voorts beperkt tot het hoogste van het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door TPPR afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico van TPPR.

TPPR is in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of die samenhangt met het handelen of nalaten van een door TPPR (al dan niet op verzoek van de cliënt) ingeschakelde derde/hulppersoon.

TPPR is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect, en cliënt vrijwaart TPPR tegen alle aanspraken van derden, die direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Cliënt vrijwaart TPPR in het bijzonder tegen aanspraken van derden wegens schade die het gevolg is van of samenhangt met het door cliënt aan TPPR onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.

TPPR is niet verantwoordelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit een bezoek van de cliënt aan de gewichtsconsulent op welke locatie dan ook.

TPPR is niet verantwoordelijk voor schade die zij niet bewust veroorzaakt aan persoonlijke eigendommen van de cliënt, zowel op praktijkadressen als bij huisbezoeken.

Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan aanhangig zijn gemaakt conform het in artikel 12 van deze algemene voorwaarden bepaalde.

Artikel 13: Geschillen en toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op de relatie tussen TPPR en de cliënt. Voor geschillen tussen TPPR en de cliënt over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten; slechts de burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent zal bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen. Indien TPPR als eisende partij optreedt, heeft deze optie het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

error: De inhoud van deze website kan niet worden gekopieerd. Met vriendelijke groet, TPPR Health & Performance VOF